Европейският дебат за услугите от общ интерес: към дефиниция на понятието

DOI:

https://doi.org/10.58894/EJPP.2012.3.108
услуги от общ интерес либерализация политика европейски общностен модел

Abstract

Настоящата статия цели да анализира дебата от последните години, относно бъдещето на услугите от общ интерес, политиките, които ЕС трябва да развие, и възможните средства за намеса – секторно законодателство или обща правна рамка. Статията фокусира вниманието върху търсенето на най - подходящия управленски подход за регулитане на тази област от обществения живот, водещ до по- голяма ефективност и качество на тези услуги, отделяйки особено внимание върху настъпилата през 80-те години промяна в ролята на публичните политики. В контекста на започналите реформи в Европа през 80-те ще се опитаме да аргументираме тазата, че европейските политики в областта са част от европейската интеграция - интеграция насочена към изграждане на общ пазар на стоки и услуги, чрез ограничаване на държавното регулиране. Европейските политики в областта всъщност принадлежат към малкото области, по които Общността има ограничени правомощия по силата на Европейските договори, което допълнително отежнява дебата, предвид решаващото значение на услугите от общ интерес за повишаване общата конкурентноспособност и качество на живот на европейските граждани. Самото понятие за „услуги от общ интерес” присъства с различно значение в отделните страни, а някъде дори напълно отсъства. Липсата на единна дефиниция в отделните държави членки за това що е услуга от общ интерес заедно с ограничените правомощия на Съюза в областта и промяната в ролята на публичните политиките са причина за иницииране на първоначалните дебати на територията на ЕС относно състоянието и бъдещото развитие на услугите от общ интерес. Обосновава се тезата, че зад избора на подход се крият редица фактори от национално и местно значение, който няма как да бъдат пренебрегнати, дори в светлината на обединена и единна Европа. Дефинира се понятието за услуги от общ интерес.