Публични политики.BG (ISSN 1314-2313)


Journal Homepage Image


Vol 7 (2016): Докторантски брой

Table of Contents

Докторанти

УНИВЕРСИТЕТ НА ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ В БЪЛГАРИЯ: КАКВО, ЗАЩО И КАК ТРЯБВА ДА СЕ СЛУЧИ? PDF
Георги Станков
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ДНЕВНИЯ РЕД НА ЕС PDF
Виктор Михайлов
„ТРЯБВА” ИЛИ „МОЖЕ”: РОЛЯТА НА ИДЕАЛНАТА ТЕОРИЯ ПРИ ПОЛИТИЧЕСКОТО ТЕОРЕТИЗИРАНЕ PDF
Мария Попковачева-Терзиева
ФАКТОРИ И ФУНКЦИИ НА ЕТНО-РЕЛИГИОЗНИТЕ КОНФЛИКТИ (ПРОБЛЕМИ НА УПРАВЛЕНИЕТО) PDF
Драга Попова
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ГОЛЕМИТЕ ДАННИ? PDF
Николай Бизев
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОД КЪМ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА „ДЪРЖАВА - ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - СОЦИАЛНА ПРАКТИКА” (ТЕОРЕТИЧНИ ИЗХОДНИ ПОЗИЦИИ) PDF
Искра Милевa
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ PDF
Венко Петков
ИЗТЕГЛЕТЕ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ PDF
Докторантски брой 2016